>
Fa   |   Ar   |   En
   سهم امید به آینده ی معلمان زن در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر  
   
نویسنده میرزاییان بهرام ,حسن زاده رمضان ,مصلحی جویباری میترا
منبع زن و جامعه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:121 -138
چکیده    شواهدی در دست است که نشان می دهد امید به آینده در به زیستی و داشتن زندگی معنادار، تاثیر به سزایی دارد. شادکامی نیز به عنوان یکی از جنبه های مهم روانشناختی در سال های اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته، نقش و اهمیت باورها و تصور افراد از توانایی های خود در شیون زندگی، بیش از پیش روشن گردیده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین سهم امید به آینده ی معلمان در پیش بینی شادکامی دانش آموزان بود. روش مطالعه ی حاضر از نوع همبستگی می باشد که در سال 91-90 در بین مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان قایم شهر انجام شد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی خوشه ای است. بدین منظور381 نفر از دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان قایم شهر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد (Oxford) و به ازای هر ده دانش آموز یک معلم مربوط به همان پایه (کلا 38 نفر) پرسشنامه ی امیدواری اشنایدر(Snyder) را پر کردند. داده ها با استفاده از آزمون (t) و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. با توجه به یافته های پژوهش، بین امید به آینده ی معلمان زن و میزان شادکامی دانش آموزان دختر، رابطه وجود دارد و امید به آینده ی معلمان می تواند شادکامی دانش آموزان را به طور موثر پیش بینی کند.
کلیدواژه امید به آینده ,شادکامی ,دانش آموزان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved