>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل جامعه‌شناختی رضایتمندی زنان از خانه‌داری (نمونه ی موردی شهر تهران)  
   
نویسنده بدری‌منش اعظم ,صادقی فسایی سهیلا
منبع زن و جامعه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:1 -19
چکیده    مطالعات جامعه‌شناسان نشان می‌دهد که نقش زن خانه‌دار پیچیده است، به این معنا که گروهی از زنان آن را ارضاکننده می‌دانند گروهی دیگر آن را یکنواخت و آزار دهنده ارزیابی می‌کنند. این مقاله که مبنا بر پژوهش است، میزان رضایت زنان نسبت به خانه‌داری را ارزیابی می‌کند. مبنای نظری این پژوهش نظریه ی رضایت مازلو است که نیازهای انسان را برای هماهنگی با شرایط کار در سه دسته خلاصه می‌کند: «سطح اول: نیازهای حیاتی و زیستی؛ سطح دوم: نیاز‌های ارتباطی؛ سطح سوم: نیاز به شکوفا شدن استعدادها» بر این اساس، هرکاری که سطوح بالاتری از نیازها را تامین کند، کارکنان آن دارای رضایت بیش تری هستند. روش تحقیق، کیفی و کمی (پیمایشی) است. حجم نمونه ی نهایی 390 نفر بوده است که 300 نفر آن را زنان خانه‌دار و 90 نفر دیگر را نیز زنان شاغل تشکیل می‌دهند. این نمونه‌ها با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مناطق بیست گانه ی شهر تهران انتخاب شده‌اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که زنان شاغل و خانه‌دار کار خانه را به کاری واقعی تعریف می‌کنند و انتظاراتی که از کار دارند این است که اولاً استقلال مالی و امنیت‌خاطر آنان را حفظ کند که شامل همان نیازهای سطح اول رضایتمندی شغلی است. در مرحله ی بعد کار هم باعث پیوندشان با دیگران شود و آن ها را از انزوا دور نماید و هم نتیجه ی کارشان در اختیار کسی (همسر) قرار گیرد که به او عشق می‌ورزند که با نیازهای سطح دوم رضایتمندی مطابقت دارد و نهایتاً این که کار، توان و استعداد آن ها را به کار گیرد که همان نیازهای سطح سوم رضایتمندی است.
کلیدواژه خانه‌داری ,دستمزد ,رضایتمندی شغلی ,زنان
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved