>
Fa   |   Ar   |   En
   برساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی (موردمطالعه: زنان ساکن شهر یزد)  
   
نویسنده سفیری خدیجه ,ذاکری هامانه راضیه
منبع زن و جامعه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:1 -30
چکیده    در این پژوهش با اتخاذ رویکرد استقرایی و اکتشافی، ادراکات و معانی اعتماد بههمسر در فضای مجازی در بین زنان شهر یزد مطالعه شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه‌پردازی مبنایی می‌باشد. تکنیک گردآوری داده ها، روش گروه متمرکز و مصاحبه عمیق نیمه ساخت‌یافته با 22 نفر از زنان ساکن شهر یزد بود، که براساس نمونه‌گیری نظری و مطابق با منطق اشباع نظری جز نمونه تحقیق قرار گرفتند تا معانی ذهنی، تجربیات و دیدگاه‌های آنان مورد اکتشاف قرار گیرد؛ هم‌چنین اطلاعات حاصل از اشتراک مطلب در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، وایبر و... نیز از دیگر منابع تحقیق بود. پس از کدگذاری داده‌ها، مقولات در راستای سه سوال ادراک پاسخگو از پدیده (مقولات محوری: آرامش ذهنی و روانی و صداقت گفتاری و عملی)، عوامل موثر بر آن پدیده (مقولات محوری: تطابق گفتار و رفتار؛ روابط عاطفی و اخلاقی و شناخت و شاخصه‌های همسر) و استراتژی‌های برخورد با آن (مقولات محوری: اعتراض؛ اختلال در روابط و گرایش به روابط اجتماعی جدید، اضطراب، تردید و نگرانی و برخورد مثبت و منطقی) از دید زنان تنظیم و مدل پارادایمی ترسیم گردید. حاصل تحلیل و واکاوی متون مصاحبه‌ها 282 مفهوم، 94 مقوله و 9 مقوله محوری بود.
کلیدواژه صداقت ,آرامش ذهنی ,نظریه مبنایی. ,فضای مجازی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved