>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه‌ای بهزیستی روان‌شناختی و دل‌زدگی زناشویی و ابعاد آنها در زنان شاغل و غیر شاغل  
   
نویسنده بابایی گیوی رضا ,نظری علی‌محمد ,محسن زاده فرشاد
منبع زن و جامعه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:71 -88
چکیده    با توجه به حضور روزافزون زنان در عرصه اجتماع و اهمیت سلامت روانی آن‌ها و ارتباط آن بازندگی زناشویی، این تحقیق باهدف مقایسه بهزیستی روان‌شناختی و دل‌زدگی زناشویی زنان شاغل و غیر شاغل در سال 1393 انجام‌شده است. به همین منظور تعداد 175 نفر از معلمان ابتدایی شاغل در مدارس شهر کرج و 175 نفر زنان خانه‌دار شهر کرج به‌صورت خوشه‌ای و تصادفی انتخاب‌ شده است. سپس آنان با استفاده از پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و دل‌زدگی زناشویی پاینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون تی مستقل برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. تحلیل های آماری گویای آن بود که زنان شاغل بهزیستی روانشناختی بالاتری برخورداربودند (p < 0/01)؛ ولی در دلزدگی زناشویی این تفاوت در زنان خانه دار بیش تر بود (p < 0/05). هم چنین زنان شاغل در همه مولفه های بهزیستی روانشناختی به غیر از مولفه های رشد شخصی و خود مختاری از زنان خانه دار وضعیت بهتری داشتند. مقایسه ابعاد دلزدگی زناشویی نشان داد زنان شاغل فقط در بعد دلزدگی روانی تفاوت معنی داری با زنان خانه دار داشتند و در ابعاد دیگر تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداشت. به نظر می‌رسد اگر شغل دارای ویژگی منفی مثل ساعات کاری طولانی و استرس و فشارهای زیاد نباشد تاثیرات مثبتی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان دارد. از سوی دیگر اشتغال باعث خستگی و دل‌زدگی زناشویی بیش تری در زنان شاغل نشده بود، لذا فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت اجتماعی و اشتغال‌زایی متناسب با شان زنان در تامین بهزیستی آنان موثر است.
کلیدواژه زنان شاغل ,زنان غیر شاغل ,دل‌زدگی زناشویی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved