>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه فرهنگ مرد سالاری و طرح واره های ناسازگار در دو گروه زنان عادی و خود سوز در استان کهگیلویه و بویر احمد  
   
نویسنده سهامی سوسن ,جلیل سلیمه
منبع زن و جامعه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:131 -151
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه فرهنگ مرد سالاری و طرح واره های ناسازگار بین زنان عادی و اقدام کننده به خودسوزی در استان کهگیلویه و بویر احمد بود. جهت انجام این پژوهش، 50 زن خودسوخته به عنوان نمونه به صورت سرشماری شده و 150 زن عادی و سالم از روش خوشه ای انجام شده است. برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه طرح واره های ناسازگار یانگ استفاده گردید. پرسشنامه محقق ساخته 31 سوالی فرهنگ مرد سالاری استفاده شد، روایی سازه ای و پایایی آلفا همه تایید شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری فاکتور آنالیز (تحلیل عاملی)، مانکوا وتی تست زوجی استفاده شده است، طرح پژوهشی در این کار از نوع علی مقایسه ای و شیوه آماری مورد استفاده مانووا بود. داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بین طرح واره های ناسازگاری زنان عادی و اقدام کننده به خودسوزی با توجه به شاخص-های آماری کل پرسشنامه تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0 > p). در مجموع بین طرح واره های ناسازگاری زنان عادی و اقدام کننده به خودسوزی تفاوت معنی داری وجود دارد. همین طور فرهنگ مرد سالاری در بین نمونه های اقدام کننده به خودسوز و عادی تفاوت معنی داری داشته است.
کلیدواژه مردسالاری ,طرح واره های ناسازگاری ,زنان اقدام کننده به خودسوزی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved