>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین اضطراب اجتماعی اندام و عزت ‌نفس با هراس اجتماعی دانشجویان دختر  
   
نویسنده خواجوی داریوش ,قنبری لیلا
منبع زن و جامعه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:85 -109
چکیده    هدف این مطالعه توصیفی-همبستگی، بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی اندام و عزت نفس با هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پیش‌بینی هراس اجتماعی براساس اضطراب اجتماعی اندام و عزت نفس آن ها بود. جامعه آماری پژوهش ها، دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اراک بود و نمونه شامل %15 از جامعه بود (597 نفر) که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها مقیاس اضطراب اجتماعی اندام هارت، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، سیاهه هراس اجتماعی کونور و پرسشنامه مشخّصه‌های فردی بودند. داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شد.نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره هراس اجتماعی، اضطراب اجتماعی اندام و عزت نفس آزمودنی‌ها به‌ترتیب 95/14، 22/25 و 13/33 بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد رابطه بین اضطراب اجتماعی اندام با هراس اجتماعی (44/0r=)، اضطراب اجتماعی اندام با عزت نفس (44/0- r=) و بین هراس اجتماعی با عزت نفس (43/0- r=) رابطه معنی‌داری وجود داشت (001/0p?). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که اضطراب اجتماعی اندام و عزت نفس، پیش‌بینی کننده‌های هراس اجتماعی دانشجویان دختر بودند و اضطراب اجتماعی اندام، پیش‌بینی کننده بهتری برای هراس اجتماعی بود (05/0p?). از آنجا که اضطراب اجتماعی اندام نسبت به عزت نفس پیش‌بینی کننده بهتری برای هراس اجتماعی است، این سازه باید به وسیله مشاوران روان‌شناختی و پژوهشگران در درمان‌ها، مداخله‌ها و مطالعات بعدی در زمینه هراس اجتماعی در دانشجویان دختر مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه اضطراب اجتماعی اندام ,عزت نفس ,هراس اجتماعی
آدرس دانشگاه اراک, ایران, دانشگاه اراک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved