>
Fa   |   Ar   |   En
   افسردگی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی  
   
نویسنده ریواز مژگان ,شکراللهی پیمانه
منبع زن و جامعه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:63 -86
چکیده    افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی در میان دانشجویان است و به عنوان یک بیماری ناتوان‌کننده بر عملکرد جسمی، اجتماعی و آکادمیک دانشجویان تاثیر دارد. این پژوهش با هدف تعیین شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. این پژوهش به شکل مقطعی در مورد 280 نفر از دانشجویان در سال 1391 انجام شد. ابزار گرد‌آوری داده ها پرسشنامه دو بخشی، شامل داده های دموگرافیک و بخش دوم، پرسشنامه استاندارد سنجش میزان افسردگی بک بود. داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که 45%(126 نفر) از دانشجویان دارای درجاتی از افسردگی بصورت خفیف تا شدید بودندکه 95 % از این افراد در هیچ نوع مشاوره یا درمان پزشکی نبودند.ارتباط معناداری بین وضعیت اقتصادی ،سابقه افسردگی در فامیل درجه یک ، ابتلا قبلی به بیماری های روانی ،میزان رضایت از رشته و افسردگی مشاهده شد، اما بین سن، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی و افسردگی اختلاف معناداری مشاهده نشد. نتایج نشان دهنده فراوانی نسبتا بالای افسردگی بین دانشجویان نسبت به جمعیت عمومی می‌باشد
کلیدواژه افسردگی ,شیوع ,دانشکده پرستاری مامایی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved