>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جامعه شناختی مقایسه مدیریت بدن بین زنان و مردان  
   
نویسنده سفیری خدیجه ,آزادی ایگدر حکیمه
منبع زن و جامعه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:47 -65
چکیده    هدف از این پژوهش مطالعه بررسی جامعه شناختی مقایسه مدیریت بدن بین زنان و مردان در شهرشیراز است.مطالعه موردی این پژوهش باشگاه های ورزشی، مراکز خرید و خانوارهای شهر شیراز در سال (2012) است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بوده با استفاده از رابطه آماری کوکران380 نفر در گروه سنی 20-40 ساله ازمناطق 1،5 و 6 انتخاب شدند و بمنظور آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، کندال، رگرسیون چند متغیره بهره جسته ایم. نتایج نشان دادند که میان دو جنس و مدیریت بدن تفاوت معنی داری وجود دارد و بین اعتماد به نفس وتوجه به عوامل ذهنی ومدیریت بدن بین زنان ومردان رابطه معنی داری وجوددارد، هم چنین بین دومتغیر فشارهای اجتماعی ومدیریت بدن بین زنان ومردان رابطه معنی داری وجوددارد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که عمده سنجه های متغیرهای مستقل (عوامل فردی، فشارهای اجتماعی) مورد بررسی بر روی متغیر وابسته (مدیریت بدن) تاثیر گذار بوده اند.
کلیدواژه فشارهای اجتماعی ,اعتمادبه نفس ,مدیریت بدن
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved