>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی  
   
نویسنده جمشیدی علیرضا ,جمینی داود
منبع زن و جامعه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:137 -171
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل، انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان روستایی بخش میانکوه (8381N=) تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه-گیری طبقه ای 254 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب‌شده‌اند. ابزار گرد آوری داده های میدانی پرسشنامه ای بود که روایی صوری آن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی بخش میانکوه استخراج و نام گذاری شد. نتایج نشان داد که این عوامل به ترتیب 824/71 درصد و 784/67 درصد از واریانس عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرین در بین زنان روستایی مورد مطالعه را تبیین می کنند. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که سهم عوامل پیش برنده موثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینه لازم می توان با تقویت عوامل پیش برنده و فایق آمدن بر عوامل بازدارنده، به توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی در بخش میانکوه کمک کرد.
کلیدواژه کارآفرینی ,عوامل پیش برنده ,عوامل بازدارنده
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved