>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه رابطه‌ جهانی‌شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری  
   
نویسنده عنایت حلیمه ,پرنیان لیلا
منبع زن و جامعه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:109 -141
چکیده    این مطالعه به بررسی ارتباط جهانی شدن فرهنگی و گرایش‌ به فرزندآوری زنان جوانان شهر شیراز پرداخته است. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای چند مرحله‌ای انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری آن تمامی زنان و دختران جوان شهر شیراز است. حجم نمونه بر اساس جدول لین با 95 درصد اطمینان و خطای 4 درصد 600 نفر برآورد گردید. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که تقریباً 29 درصد از زنان دارای گرایش به فرزندآوری می‌باشند. بر اساس نتایج آزمون همبستگی نیز، بین تمامی مولفه‌های جهانی شدن فرهنگی شامل: فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی، نگرش نقش جنسیتی، آگاهی از وسایل پیشگیری از بارداری، استفاده از موبایل و مشتقات آن و فردگرایی ارتباط معنی‌دار و منفی با متغیر گرایش به فرزندآوری وجود دارد. یافته‌های مستخرج از مدل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر: فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی، فردگرایی، نگرش نقش جنسیتی و استفاده از موبایل و مشتقات آن در مجموع توانستند 3/26 درصد از تغییرات متغیر گرایش به فرزندآوری را تبیین کنند.
کلیدواژه جهانی شدن فرهنگی ,گرایش به فرزندآوری ,فردگرایی ,فناوری‌های نوین
آدرس دانشگاه شیراز, دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved