>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه جامعه شناختی سبک های زندگی بهنجار و نابهنجار دختران: مطالعه موردی دختران ورزشکار  
   
نویسنده تابعیان حسن ,جهانگیری جهانگیر ,زهری بیدگلی سید محسن
منبع زن و جامعه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:1 -34
چکیده    هدف از این مقاله شناسایی وضعیت سبک زندگی دختران ورزشکار با توجه به ویژگی بهنجار یا نابهنجار بودن است. روش این پژوهش بر اساس نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل‌شده، پژوهشی کمی است و از روش پیمایش در این مطالعه بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل تمامی دختران ورزشکار حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شهرکرد می‌باشد که از میان آن ها، 355 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss 18 و با بهره‌گیری از آزمون کای اسکویر انجام گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 6/51 درصد از دختران ورزشکار در مولفه گرایش به پوشش خاص، 5/7 درصد در مدیریت بدن، 3/54 درصد در مصرف رسانه‌ای، 6/42 درصد در چگونگی گذراندن اوقات فراغت و 6/46 درصد در مولفه‌ مصرف موسیقی، وضعیت نابهنجاری دارند. در مجموع 8/40 درصد از دختران ورزشکار سبک زندگی نابهنجاری دارند. هم چنین، نتایج نشان دادند که بین متغیرهای رشته ورزشی و نوع مشارکت ورزشی با سبک زندگی دختران ورزشکار رابطه ای معنادار وجود نداشت، اما رابطه معناداری بین میزان سابقه ورزشی و سبک زندگی مشاهده گردید؛ بدین معنا که هرچه سابقه ورزشی دختران ورزشکار بیشتر شود، بر میزان سبک زندگی نابهنجار آن‌ها نیز افزوده می‌شود.
کلیدواژه سبک زندگی ,دختران ورزشکار ,زندگی بهنجار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, دانشجوی دکترا جامعه شناسی دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved