>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاه زنان روستایی در مورد تاثیر استفاده از (ICT) بر فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنان  
   
نویسنده حدادنیا سیروس ,فانی حجت اله
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:155 -181
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه زنان در مورد تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر فعالیت های اجتماعی- اقتصادی آنان در روستاهای بخش کربال شهرستان شیراز بود. روش پژوهش توصیفی (پیمایشی) است. جامعه آماری کلیه زنان روستاهای بخش کربال (روستاهای دارای مرکز ICT ) به تعداد 1950 نفر در سال 1390 می باشد. نمونه آماری 320 نفر از زنان بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته (حاوی 30 سوال با طیف 5 درجه لیکرت) می باشد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آزمون برابر 87/0 می باشد. داده‌ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جدول‌های توزیع فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار) و استنباطی (با استفاده از آزمون مجذور خی دو، یومن - ویتنی و کراسکال - والیس) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ناشی از این پژوهش: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش اطلاعات و آگاهی، ارتقا نحوه نگرش به زندگی، تقویت روحیه مشارکت، افزایش مهارت‌های مورد نیاز، بر فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی زنان روستای در حد زیاد اثر گذار بوده است و این اثر گذاری در زنان مزدوج با سن ازدواج، میزان سن، تعداد فرزندان و تحصیلات، یکسان بوده است، اما اثر بخشی آن در زنان شاغل و خانه دار متفاوت بوده است.
کلیدواژه فعالیت های اجتماعی اقتصادی ,ICT ,زنان روستایی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved