>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان  
   
نویسنده قادرزاده امید ,قادرزاده هیرش ,حسن پناه حسین
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:125 -159
چکیده    هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مصرف رسانه-های جمعی بر مدیریت بدن زنان می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و داده های مورد نیاز از راه پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری زنان17 تا40 ساله شهر بانه که از این تعداد480 نفر با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده اند.. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی(همبستگی،تحلیل رگرسیونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته-های پژوهش نشان می دهد که بین مصرف رسانه های داخلی و خارجی به ترتیب همبستگی منفی و مثبتی با مدیریت بدن وجود دارد.تلویزیون(در میان رسانه‌های داخلی) و ماهواره (در میان رسانه های خارجی) قوی-ترین رابطه را با مدیریت بدن دارند. هم‌چنین، نوع همبستگی رسانه های داخلی و خارجی با ابعاد و مولفه های مدیریت بدن تا حدودی متفاوت است. در میان متغیرهای جمعیتی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سن به ترتیب همبستگی مثبت و منفی با مدیریت بدن دارد. در مجموع، متغیرهای مذکور، حدود40 درصد از تغییرات مدیریت بدن زنان مورد بررسی را تبیین می کند.در بخش پایانی مقاله، دلالت های یافته ها و نتایج پژوهش در زمینه ی سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه زنان ,مدیریت بدن ,رسانه های داخلی ,رسانه های خارجی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved