>
Fa   |   Ar   |   En
   مذهب و رفتار مصرف کننده  
   
نویسنده خواجه‌نوری بیژن ,مساوات سید ابراهیم ,موذنی مریم
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:79 -108
چکیده    چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و مقدار مصرف آن‌ها یکی از دغدغه‌های جوامع هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ ارزشی بوده و می‌باشد. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف‌های بی رویه و آن‌چه اسراف و تبذیر نامیده می‌شود، از مسایل مهم اقتصادی تلقی می‌شود. این مقاله بر آن بوده است که با رویکردی جامعه‌شناختی به بررسی رفتار مصرفی خانوارهای ساکن در شهر شیراز بپردازد. بر این اساس چارچوب نظری مبتنی بر مدل آجزن انتخاب و طراحی گردید. با روش پیمایشی و پرسشنامه‌ای محقق ساخته، داده‌های مورد نیاز از نمونه‌ 383 نفری از زنان متاهل ساکن شهر شیراز جمع‌آوری شد. شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای بود. جهت آزمون فرضیه‌ها و مدل پژوهش از روش آماری رگرسیون خطی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ابعاد گوناگون مذهبی بودن (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) با نگرش به مصرف دارای رابطه‌ی منفی معناداری بودند. از سوی دیگر، نگرش به مصرف با رفتار مصرفی دارای رابطه‌ی معنادار مثبتی بوده است.
کلیدواژه مذهب ,مصرف ,ارزش ,نگرش ,زنان
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved