>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرخانواده بر مشارکت سیاسی زنان  
   
نویسنده گلابی فاطمه ,حاجیلو فتانه
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:31 -60
چکیده    الزامات جامعه ایران مانند هر جامعه درحال گذار و یا درحال توسعه مشارکت زنان را به عنوان نیمی از نیروهای فعال جامعه در عرصه‌های گوناگون ضروری می‌سازد. از آن‌جا که خانواده نخستین و مهم‌ترین عامل جامعه پذیری افراد تلقی می شود لذا، به نظر می‌رسد میزان تمایلات مشارکت جویانه در خانواده می تواند بر مقدار مشارکت زنان از جمله مشارکت سیاسی آنان تاثیر بگذارد. از راه بحث و گفت و گو در منزل، فرزندان با ارزش‌ها و نگرش های سیاسی والدین آشنا می شوند و از این راه علاقمندی یا بی علاقگی آنان نسبت به مسایل سیاسی ابراز می شود. لذا، به نظر می رسد وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی افراد تاثیر میگذارد. این مقاله براساس نتایج یک پژوهش پیمایشی پهنانگر و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است که در سطح استان آذربایجان شرقی، بین زنان 18 تا 64 سال ساکن در استان به اجرا گذاشته شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه مورد بررسی 1074 نفر برآورد شده، روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که والدین پاسخگویان تمایل حدمتوسط و یا متوسط به بالایی به مشارکت سیاسی داشته و در انجمن های گوناگون شرکت و فعالیت می‌کنند. نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته حاکی از آن است که گرایش به مشارکت سیاسی والدین بر فعالیت آن‌ها در انجمن‌ها تاثیر‌گذار است و مشارکت جویی فرد در انجمن‌های گوناگون و در نهایت، مشارکت سیاسی وی را متاثر می سازد.
کلیدواژه مشارکت سیاسی ,مشارکت‌جویی فردی ,مشارکت‌جویی والدین ,زنان
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved