>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل جامعه شناختی سبک پوشش زنان   
   
نویسنده آدمیان مرضیه ,عظیمی هاشمی مژگان ,صنعتی شرقی نادر
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:161 -192
چکیده    این مطالعه با هدف بررسی سبک پوشش زنان و عوامل مرتبط با آن انجام شده است. پژوهش از نوع پیمایش و ابزار مورد استفاده در جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری، زنان 20 تا 50 ساله شهر مشهد و حجم نمونه 200 نفرمی باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با تخصیص مناسب انتخاب شده است.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارspss صورت گرفت و از آزمون های همبستگی برای تحلیل داده ها استفاده شد. با استناد به مشاهدات و مصاحبه های اکتشافی و با ترکیب ابعاد پوشش زنان دراستفاده از البسه (پوشیدن/ نپوشیدن)، رنگ(تیره/ روشن)، نوع مدل، اندازه (بلند، متوسط، کوتاه)، ظرفیت (تنگ، متوسط، گشاد) و ضخامت (نازک، متوسط، ضخیم) و میزان پوشیدگی موی سر، چهار سبک پوشش در بین زنان– سنتی – مذهبی، سنتی شبه مدرن، غیر سنتی و مدگرا- متمایز شد. نتایج نشان می دهند که سبک پوشش سنتی شبه مدرن در بین جامعه مورد مطالعه فراوانی بیش‌تری دارد. هم‌چنین، بین سلیقه، سرمایه اقتصادی و فرهنگی ، میزان مصرف و سبک پوشش زنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
کلیدواژه سبک پوشش ,زنان ,مصرف ,سلیقه ,سرمایه اقتصادی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, کارشناسی ارشد جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان, ایران, جهاد دانشگاهی مشهد, استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved