>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل انگیزه های زنان روستایی برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی  
   
نویسنده علی بیگی امیر حسین ,بابایی محمد حسین ,غلامی مصیب
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:139 -162
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، واکاوی انگیزه های زنان روستایی برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی بود. این پژوهش از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش زنان روستایی شرکت کننده در دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش های ترویجی بیستون واقع در استان کرمانشاه بودند (260N=) که از این تعداد 175 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه-گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار (کرونباخ آلفا) پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگ 85/0 بدست آمد. بر اساس یافته ها انگیزه زنان روستایی برای شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی خوب ارزیابی شد. 4 انگیزه پیشرفت، انگیزه ابراز وجود و ارتباط، انگیزه توانمندی اقتصادی و انگیزه خدمت مهم ترین انگیزه های زنان روستایی برای شرکت در دوره های آموزشی ترویجی بودند.
کلیدواژه انگیزه ,زنان روستایی ,دوره های آموزشی و ترویجی ,مشارکت
آدرس دانشگاه رازی, دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved