>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه عوامل موثر در ورود زنان ومردان به دانشگاه  
   
نویسنده ظهیری نیا مصطفی ,بهروزیان بهروز
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:69 -91
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی عوامل و انگیزه‌های موثر در ورود دختران به دانشگاه (پس از اجرای سیاست بومی گزینی در دانشگاهها) نسبت به پسران، در بین دانشجویان دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی می باشد. این پژوهش با روش پیمایشی به انجام رسیده است. حجم نمونه این پژوهش با بهره گیری از فرمول کوکران شامل 250 نفر (100مرد و 150 زن) برآورد گردیده که به روش نمونه گیری طبقه‌ندی انتخاب شده‌اند. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون‌های مناسب و با بهره گیری از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که انگیزه‌های اقتصادی- سیاسی (عاملی مهم برای پسران)، و پایگاه اقتصادی و اجتماعی، ازدواج و جاذبه محیط دانشگاه در بین دختران به نسبت پسران عوامل مهم‌تری برای ادامه ی تحصیل (ورود به دانشگاه) می باشد
کلیدواژه انگیزه ,دانشجویان ,بومی گزینی
آدرس دانشگاه هرمزگان, استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان , ایران, دانشگاه هرمزگان, دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه هرمزگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved