>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل  
   
نویسنده کردی حسین ,هادیزاده سکینه
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:21 -46
چکیده    این پژوهش به بررسی تفاوت بین سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل اختصاص دارد. جامعه آماری این پژوهش را زنان شاغل و غیر شاغل متاهل 49-25 سال شهر ساری مرکز استان مازندران تشکیل می‌دهند که حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی 450 نفر می باشد. روش پژوهش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. برحسب یافته‌های پژوهش اکثر زنان دارای سبک زندگی سنتی می باشند. و آزمون‌های مقایسه میانگین ها نشان می دهد بین سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت وجود دارد، این تفاوت در ابعاد سبک زندگی(روابط اجتماعی، مدیریت بدن، الگوی خرید) کاملا مشهود است. دیگر نتایج ناشی از تحلیل همبستگی پژوهش نشان می‌دهند بین سن، تحصیلات، درآمد خانواده با سبک زندگی، رابطه معناداری وجود دارد و منزلت شغلی زنان شاغل از عوامل تاثیر گذار بر نوع سبک زندگی آنان است. تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان می دهد به ترتیب سن افراد و سپس نوع فعالیت ودررتبه بعدی درآمد خانواده و تحصیلات به گونه نسبی قدرت تبیین نوع سبک زندگی را دارند. در نهایت، بر اساس نمودار تحلیل مسیر، تحصیلات زنان نقش اصلی را در نوع سبک زندگی دارا می باشد.
کلیدواژه سبک زندگی ,نوع فعالیت ,نوع سلیقه ,مدیریت بدن
آدرس دانشگاه پیام نور, استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل, کارشناسی ارشدجامعه شناسی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved