>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی رویکرد طرح واره درمانی به شیوه ی گروهی بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان افسرده سال 1388  
   
نویسنده هنرپروران نازنین ,نظیری قاسم ,محمدنژاد مهرانگیز
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:129 -144
چکیده    این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد طرح واره ی درمانی به شیوه ی گروهی بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان افسرده انجام شد. افسردگی رکورد دار بیماری ها در زنان ایرانی است و از آن جا که زنان در محیط خانواده نقشی کلیدی در انسجام خانواده و تربیت فرزندان دارند، درمان این اختلال امری ضروری بشمار می آید. این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی است که در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی آماری، تمامی زنان افسرده ی شهرستان مرودشت بودند که از آن میان20 نفر از زنان افسرده با استفاده از روش تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش یافتند. متغیر مستقل، طرح واره ی درمانی بود که طی 10 جلسه ی120 دقیقه ای به صورت گروهی روی گروه آزمایش اجرا شد. بمنظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های افسردگی بک(II) و طرح واره ی یانگ(فرم کوتاه)، استفاده شد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون t افتراقی نشان داد که: اجرای طرح واره ی درمانی به شیوه ی گروهی در کاهش افسردگی زنان به گونه ای معنا دار موثر بوده است . همچنین تأثیر رویکرد طرح واره محور به شیوه ی گروهی بر کاهش طرح واره های ناسازگار اولیه در تمام موردها مورد تائید قرار گرفت. به بیان دیگر، طرح واره ی درمانی به شیوه ی گروهی در کاهش طرح واره های ناسازگار حوزه های بریدگی و طرد، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد، به گونه ی معنا داری موثر بود.
کلیدواژه طرح واره ی درمانی ,طرح واره های ناسازگار اولیه ,افسردگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناس ارشد مشاوره, ایران
پست الکترونیکی mehr_mohamadnejad @yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved