>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه ی امید به زندگی و سرسختی روان شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران   
   
نویسنده نادری فرح ,حسینی مونس
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:123 -142
چکیده    در این پژوهش ارتباط بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی دانشجویان ( دختر و پسر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران که در سال 85-84 مشغول به تحصیل بودند، بررسی گردید. بدین منظور 332 نفر از دانشجویان ( دختر و پسر ) از راه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و به پرسشنامه های امید به زندگی و سرسختی روان شناختی AHI پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و برای تمامی فرضیه‌ها سطح معنی داری 05/0P< در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد (0001/0 ‌P< و 54% = r). همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیری برای ترکیب خطی متغیرهای امید به زندگی، جنسیت، وضعیت تأهل و سن با سرسختی روان شناختی دانشجویان برابر با 56/0 = MR و 32/0 = RS بود که در سطح 0001/0 = P معنی‌دار است
کلیدواژه امید به زندگی ,سرسختی روان شناختی ,جنسیت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران, هیئت علمی, ایران
پست الکترونیکی la_luna2006@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved