>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه ی بین شیوه ی فرزند پروری والدین با کم رویی دختران  
   
نویسنده درویزه زهرا ,آزادی شهدخت
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:47 -64
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی شیوه ی فرزند پروری والدین با کم رویی دختران شهرستان نورآباد ممسنی انجام گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی است. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای با مراجعه به دبیرستان ها انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از آزمون های کم رویی استنفورد و نحوه ی برخورد والدین استفاده شد که اعتبار این آزمون ها از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0=? و72/0=? بدست آمد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، t و f استفاده شد. نتایج نشانگر این است که شیوه ی فرزند پروری، توقعات و انتظارات والدین با کم رویی دختران رابطه ی مستقیم، شیوه ی فرزند پروری محبت آمیز با کم رویی دختران رابطه ی عکس، شیوه ی فرزند پروری استقلال در امور شخصی با کم رویی دختران رابطه ی عکس و بین ترتیب تولد با کم رویی رابطه ای معنادار وجود دارد، فرزندان اول نسبت به فرزندان بعدی کم رو ترند و بین رشته ی تحصیلی (تجربی، ریاضی، انسانی) با کم رویی رابطه ای معنادار وجود دارد و دانش آموزان رشته ی ریاضی کم رو ترند. نتیجه گیری: بهتر است والدین از شیوه های فرزندپروری محبت آمیز و استقلال در امور شخصی بیش تر استفاده کنند و در حد امکان کم رویی خود را درمان کنند تا روی فرزندانشان تاثیر نداشته باشد
کلیدواژه شیوه ی فرزند پروری ,کم رویی ,دختران دانش آموز ,والدین
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشیار روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران, هیئت علمی, ایران
پست الکترونیکی shahdokhtazadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved