>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و مقایسه ی رابطه ی میان ویژگی های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل شهر کازرون  
   
نویسنده جنتی جهرمی مهرداد ,معین لادن ,یزدانی لیلا
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:143 -162
چکیده    این پژوهش به بررسی و مقایسه ی رابطه ی میان ویژگی های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل شهر کازرون می پردازد. پرسش پژوهش این است که « آیا میان ویژگی های شخصیتی در روان رنجورخویی، برونگرایی، بازبودن، توافقی و وجدانی بودن ) و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد ؟ روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه ی آماری زنان شاغل شهر کازرون بودند، بنابراین از روش خوشه ای دو مرحله ای اقدام به نمونه گیری شد. در کل200 نفر جامعه ی نمونه ی پژوهش را تشکیل می دادند. ابزار جمع آوری داده ها عبارتنداز: پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ که شامل 47 سؤال و پرسشنامه ی شخصیت نئو که شامل60 سؤال می باشد. پس از نمره گذاری پرسشنامه و استخراج داده ها، با استفاده ازنرم افزار spss با کمک آزمون های آماری تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس پرداخته شده است. یافته ها میان متغیر رضایت زناشویی و هر یک از مولفه های شخصیتی روان رنجور خویی ( 22/0 - )، برون گرایی ( 09/0 - )، بازبودن ( 18/0 )، توافقی ( 11/0 ) و وجدانی بودن ( 10/0 ) می باشد، از میان ضرایب مشاهده شده، رابطه ی میان رضایت زناشویی و روان رنجور خویی با اطمینان آماری 99/0 و رابطه ی میان باز بودن و رضایت زناشویی با اطمینان آماری 95/0 معنادار است. رابطه ی میان روان رنجورخویی و رضایت زناشویی رابطه ای معکوس و رابطه ی میان باز بودن و رضایت زناشویی رابطه ای مستقیم است. از میان ابعاد شخصیتی نئو سه بعد دارای اثر معنادار بر رضایت زناشویی و دو بعد توافقی و با وجدانی بودن هر چند دارای تأثیر مثبت بر رضایت زناشویی هستند، اما اثر مشاهده شده به لحاظ آماری معنادار نمی باشد، هر سه متغیر دارای تأثیر هم جهت بر میزان رضایت زناشویی نیستند تأثیر روان رنجور خویی و برون گرایی به صورت معکوس و تأثیر باز بودن به صورت مستقیم است. این نتایج نشان می دهد مولفه های شخصیت، قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشویی را دارند و میان ویژگی های شخصیتی که پرسشنامه ی نئو می سنجد و رضایت زناشویی، رابطه وجود دارد
کلیدواژه خصایص شخصیتی ,رضایت زناشویی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی , ایران
پست الکترونیکی leila_2006_785@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved