>
Fa   |   Ar   |   En
   انگیزه های زنان ایرانی از شرکت در فعالیت های اجتماعی پژوهشی در شناسایی عامل های موثر بر مشارکت زنان (مطالعه ی موردی: زنان 20 تا 34 سال شهر سمنان)  
   
نویسنده صداقتی فرد مجتبی ,ارجمند الهام
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:97 -122
چکیده    این پژوهش برای دستیابی به هدف های چندی انجام شد که اصلی ترین آنها عبارت بودند از: شناخت انگیزه های زنان از مشارکت در فعالیت‌های شغلی- تحصیلی و مشخص‌کردن سهم هر یک از عامل های مؤثر بر تمایل زنان به مشارکت در فعالیت‌های شغلی و تحصیلی. پرسش اصلی این پژوهش عبارت بود از این که مهم ترین انگیزه های زنان ایرانی از حضور و مشارکت در فعالیت های اجتماعی (در قالب دو متغیر شغل و تحصیل دانشگاهی) چیست؟ پرسشنامه به گونه ی محقق ساخته تهیه و پس از بررسی روایی و اعتبار آن، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر روی 360 نفر در شهر سمنان اجرا شد. یافته ها و نتایج بدست آمده از فرایند این پژوهش در تحلیل نهایی نشان داد که: بیش ترین انگیزه ی زنان مورد بررسی متمرکز برعامل های اجتماعی و سپس فرهنگی است، به این معنا که زنان مورد مطالعه بیش از هر انگیزه دیگری در پی مزایای ناشی از این دو عامل در مشارکت و حضور در عرصه های اجتماعی هستند. هر چند انگیزه های اقتصادی و روان شناختی آن ها برای اشتغال و ادامه ی تحصیل دارای نقشی مهم و اثرگذار بوده است، چنان که اشتغال و تحصیل را به منزله ی پشتوانه ای برای تمکن یا استقلال مالی خود قلمداد کرده و در جستجوی تحرک اجتماعی و صعود به مراتب بالاتر سلسله مراتب و پایگاه اجتماعی و اقتصادی هستند، اما باید گفت زنان با تحصیلات دانشگاهی، در ورود به نظام آموزش عالی و اشتغال، برخورداری بیش تر از حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی و حرفه ای را متأثر از علل اجتماعی جستجو می کنند. همچنین با برقراری ارتباط اجتماعی با دنیای پیرامون، در پی امکان های بیش تر در این ارتباطات برای اموری همچون ازدواج یا گزینش همسری مطلوب و مناسب هستند.
کلیدواژه مشارکت اجتماعی ,فعالیت شغلی ,تحرک اجتماعی ,پایگاه اجتماعی-اقتصادی ,حقوق اجتماعی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, هیئت علمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved