>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه ی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز  
   
نویسنده قادری زهرا ,خدادادی زهرا ,عباسی زهرا
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:137 -148
چکیده    این پژوهش بمنظور بررسی اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه ی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر انجام گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی ناحیه ی یک شهر شیراز در سال تحصیلی 1389 – 1388 تشکیل دادند. نمونه ی مورد پژوهش 20 نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند؛ برای این منظور از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار پژوهش مقیاس کنترل عواطف بوده است و همچنین در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که مشاوره ی تلفیقی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی تأثیری معنادار بر کنترل عواطف، خشم و عاطفه ی مثبت در نوجوانان دختر داشته است.
کلیدواژه شیوه ی تصمیم گیری دوباره ,شیوه ی روایت درمانی ,کنترل عواطف ,خشم ,عاطفه ی مثبت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران
پست الکترونیکی zahraabbasi59@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved