>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ی اثر بخشی دو رویکرد تحلیل ارتباط متقابل(TA ) و راه حل محور درتغییر سطح رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل تهران  
   
نویسنده شفیع آبادی عبدالله ,معین لادن ,وحید واقف میترا
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:21 -40
چکیده    این پژوهش با هدف مقایسه ی اثر بخشی دورویکرد TA و راه حل محور درتغییر سطح رضایت زناشویی زنان تهران صورت گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری شامل زنانی است که به 10 مرکز مشاوره در تهران مراجعه کرده اند و مشکلاتی در رضایت زناشویی داشته اند. نمونه ی آماری پژوهش 48 زن بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند و به گونه ی تصادفی به 3 گروه 16 نفره تفکیک شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ی انریچ استفاده شد. فرضیه های پژوهش با توجه به پرسشنامه و با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین اثر بخشی دورویکرد TA و راه حل محور بر تغییر رضایت زناشویی زنان متاهل تفاوت معناداری وجود ندارد و هر دو روش باعث افزایش رضایت زناشویی زنان می شوند، اما درخرده مقیاس مذهبی – عقیدتی و شخصیت روش TA موثرتر و در خرده مقیاس ارتباط با اقوام و مسایل جنسی روش راه حل محور موثر تر است
کلیدواژه تحلیل ارتباط محاوره ای (TA) ,روش درمانی کوتاه مدت راه حل محور ,رضایت زناشویی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناسی ارشد مشاوره, ایران
پست الکترونیکی mitra_vahid1985@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved