>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ی زمینه های مرتبط با جامعه پذیری در خانواده و عزت نفس زنان متاهل  
   
نویسنده موحد مجید ,دسترنج منصوره
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:63 -76
چکیده    این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ی زمینه های مرتبط با جامعه پذیری گذشته با زمینه های فعلی بر عزت نفس زنان متأهل انجام شده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته، 400 نفر از زنان متأهل شهر لار مورد بررسی قرار گرفتند. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریه ی کنش متقابل نمادین بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از 400 نفر زن متأهل، 3/17 درصد دارای جامعه پذیری اقتدارگرایانه، 4/66 درصد بینابین و 3/16 درصد از زنان دارای جامعه پذیری دموکرات بوده اند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، 6/15 درصد از زنان احساس منفی، 4/69 درصد احساسی متوسط و 15 درصد از آن ها احساس مثبت نسبت به خود داشته اند. در تحلیل چند متغیره ی عامل های جامعه پذیری گذشته توانسته اند در کل 6/35 درصد از واریانس متغیر وابسته و عامل های جامعه پذیری کنونی 25 درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه ی آماری تبیین کنند.
کلیدواژه جامعه پذیری ,عزت نفس ,زنان متأهل
آدرس دانشگاه شیراز, دانشیار, ایران, دانشگاه پیام نور, کارشناس ارشد جامعه شناسی, ایران
پست الکترونیکی dastranj_mansooreh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved