>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده ی شیراز  
   
نویسنده غیاثی پروین ,معین لادن ,روستا لهراسب
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:77 -104
چکیده    موضوع این پژوهش، بررسی عامل های اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شیراز است. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به پژوهش های پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه‌های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی است که از نظریه‌هایی مبادله، توسعه ی خانواده، نظام‌ها، نقش‌ها و انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی می‌باشد و ابزار مورد استفاده برای گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است. در این پژوهش داده های مورد نظر از افرادی است که در سال 1388 به دادگستری مراجعه و گرایش به طلاق داده بودند، گرد آوری شد. حجم نمونه 353 نفر می‌باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در بخش آمار استنباطی از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ? و آزمون F استفاده شده است، نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که: در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج با گرایش زنان به طلاق رابطه ای معنادار و مستقیم دارند و متغیرهای مدت زندگی مشترک و تعداد فرزندان با گرایش به طلاق زنان رابطه ای معنا‌دار و معکوس دارند. متغیرهای برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری، خشونت شوهر، عدم صداقت همسر و عدم مشورت در امور زندگی با میزان گرایش زنان به طلاق رابطه ی معنا‌دار دارند. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، معادله ی رگرسیونی جهت پیش‌بینی میزان گرایش زنان به طلاق به روش گام به گام استفاده شد و متغیرهای عدم برآورد نشدن انتظارات نقش همسری، خشونت همسر و عدم صداقت توانستند 69 درصد از واریانس متغیر وابسته ( گرایش به طلاق ) را پیش بینی کنند.
کلیدواژه طلاق ,گرایش به طلاق ,عامل های اجتماعی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, کارشناس ارشدجامعه شناسی, ایران
پست الکترونیکی lohrasb.rousta@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved