>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه ی بین سبک های تفکر با خودکارآمدی جوانان دختر و پسر پیش دانشگاهی شیراز  
   
نویسنده سروقد سیروس ,رضایی آذرمیدخت ,معصومی فائزه
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:133 -155
چکیده    هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر و خودکارآمدی جوانان دختر و پسر(دانش آموزان پیش دانشگاهی) شیراز بود. حجم جامعه ی آماری این پژوهش 9109 نفر جوانان دختر و پسر پیش دانشگاهی (2965 پسر و 6144 دختر) بود که بر اساس جدول مورگان شرکت کنندگان در این پژوهش333 نفر(217 دختر و 116 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش از روش پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و خودکارآمدی نظامی - شوارتزر و جروسلم گرد آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی با همه ی سبک های تفکر به جز تفکر درون‌گرا و کل‌نگر در سطح یک صدم در کل دانش آموزان رابطه ی مثبت معنی‌دار وجود دارد. هم چنین، بین سبک های تفکر و خودکارآمدی دانش آموزان دختر نیز رابطه ی معنی داری وجود دارد، ولی بین هیچ کدام از سبک های تفکر با خودکارآمدی دانش آموزان پسر رابطه ای معنی دار مشاهده نشده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که سبک تفکر آزاداندیش پیش‌بینی‌کننده ی قوی‌تری برای خودکارآمدی کل دانش آموزان است. هم چنین، نتایج گویای این مطلب است که از بین سبک های تفکر قضاوت گر و آزاد اندیش، سبک تفکر آزاداندیش پیش‌بینی‌کننده ی قوی‌تری برای خودکارآمدی دانش آموزان دختر است
کلیدواژه سبک های تفکر ,خودکارآمدی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناس ارشد رشته ی روانشناسی عمومی , ایران
پست الکترونیکی koosha1388@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved