>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه ی وسایل ارتباطی نوین با هویت جنسیتی جوانان   
   
نویسنده احمدی حبیب ,هاشمی سمیه ,روحانی علی
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:33 -60
چکیده    این پژوهش پیمایشی پیرامون رابطه ی وسایل ارتباطی نوین (اینترنت و تلفن همراه)، با هویت جنسیتی جوانان دختر و پسر (دانش‌آموزان مقطع متوسطه ی شهر شیراز) بوده است. جامعه ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ی نواحی چهارگانه ی آموزش و پرورش شهر شیراز بودند. داده های مورد نیاز نیز با استفاده از نمونه گیری تصادفی مرحله ای از میان 368 نفر دانش آموز گردآوری شد. در چارچوب نظری پژوهش نظریه ی هویت اجتماعی ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز بکار برده شد. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین کاربرد اینترنت و تلفن همراه با منطقه ی محل تحصیل رابطه ای معنی دار وجود داشته است. بین جنس و استفاده از اینترنت نیز رابطه ای معنی داری وجود داشت، اما همزمان رابطه ای معنی دار میان استفاده از تلفن همراه و جنسیت پاسخ گویان وجود نداشته است. بین طبقه و کاربرد تلفن همراه و اینترنت نیز رابطه وجود داشته است. بین کاربرد اینترنت و تلفن همراه با هویت جنسیتی در میان دختران رابطه ای معنادار وجود نداشت، در حالی که بین استفاده از اینترنت و هویت جنسیتی در میان پسران رابطه وجود داشته است
کلیدواژه هویت جنسیتی ,وسایل ارتباطی نوین ,هویت اجتماعی ,اینترنت ,تلفن همراه
آدرس دانشگاه شیراز, هیئت علمی, ایران, دانشگاه تهران, کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری, ایران, دانشگاه شیراز, کارشناسی ارشد جامعه شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved