>
Fa   |   Ar   |   En
    نقش ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی بر رضایت شغلی کارکنان متاهل بنیاد شهید وامورایثارگران شهر شیراز  
   
نویسنده رضویه اصغر ,معین لادن ,بهلولی اصل فاطمه
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:1 -18
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی بر رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز که در مورد 112 نفر کارمند رسمی، از راه نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام گرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی‌ رضایت شغلی، پرسشنامه ی پنج عاملی ویژگی های شخصیتی(نئو اف اف آی) و پرسشنامه ی رضایت زناشویی (انریچ) بود. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش از روش تحلیل رگرسیون، آزمون آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت و نشان داد که ویژگی های شخصیتی دارای قدرت پیش‌بینی کنندگی رضایت شغلی در جامعه ی مورد پژوهش بوده، ولی رضایت زناشویی رابطه ای معنادار با رضایت شغلی نداشت. ابعاد شخصیتی نئو اف اف آی: شامل متغیرهای روان نژندی، انعطاف‌پذیری و با وجدان‌بودن، قدرت پیش‌بینی کنندگی رضایت شغلی را دارند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی رابطه ای معنادار با رضایت زناشویی دارند؛ هم-چنین، جنسیت کارکنان نمی تواند رابطه ای معنادار با رضایت شغلی و رضایت زناشویی داشته باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، توجه و دقت بیش تر در خصوص ویژگی های شخصیتی افراد برای استخدام مناسب و شایسته و هم چنین، انتصاب آن ها در پست‌های اداری، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی آن ها و تشکیل کارگروههایی جهت بالا بردن رضایت شغلی در این زمینه احساس می‌ شود
کلیدواژه رضایت شغلی ,خصوصیات شخصیتی ,بنیاد شهید ,امورایثارگران شیراز
آدرس دانشگاه شیراز, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, هیئت علمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران
پست الکترونیکی fbohlouli500@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved