>
Fa   |   Ar   |   En
   عامل های ارتباطی تاثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت-های پس از برداشت محصولات کشاورزی بخش آسارا ، کرج  
   
نویسنده میرترابی مهدیه السادات ,حجازی یوسف ,حسینی محمود
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:19 -33
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی عامل های ارتباطی تاثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی بخش آسارا در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی می باشد. این پژوهش پیمایشی، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه ی آماری مورد نظر شامل زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا می باشد(2810N=). تعداد 120 نفر از زنان روستایی به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی بخش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی استفاده گردید که مقدار آن 94/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که مهم ترین عامل های ارتباطی منابع و داده های محلی می باشند و پس از آن، به ترتیب منابع و داده های سازمانی و ارتباط جمعی می باشند که حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین کردند. نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند که رابطه ای مثبت و معنی دار بین متغیر وابسته ی مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و میزان استفاده از داده ها و منابع ارتباطی شامل منابع ارتباطی سازمانی و رسانه های جمعی وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام منابع و داده های سازمانی و منابع ارتباط جمعی، در مجموع 6/32 درصد از واریانس متغیر وابسته ی مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت را تبیین کردند
کلیدواژه عامل های ارتباطی ,زنان روستایی ,مشارکت ,فعالیت های پس از برداشت
آدرس دانشگاه تهران, کارشناس ارشد ترویج کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, هیئت علمی, ایران, دانشگاه تهران, هیئت علمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved