>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی   
   
نویسنده محمدی حمیدرضا ,احمدی عبادالله ,امین شایان جهرمی شاپور
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:99 -125
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی و توصیف ویژگی های شخصیتی زنان در سازمان ها و بررسی تمایل آن ها به کارآفرینی و هم چنین تحلیل رابطه ی آن دو با یکدیگر بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تعدادی از زنان شاغل در سازمان-ها و ادارات دولتی شهر شیراز به تعداد 359 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بر اساس جدول مورگان، متناسب با حجم طبقه تعداد 153 نفر به عنوان نمونه ی آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته ی شخصیت و کارآفرینی به ترتیب شامل 35 و 54 سیوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت بود. پایایی پرسشنامه شخصیت و کارآفرینی بر اساس آزمون مجدد به ترتیب 883/0 و 839/0 برآورد گردید. داده-های بدست آمده از راه ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی زنان با تمایل آن ها به کارآفرینی رابطه ی معناداری وجود دارد، لذا پیشنهاد شده است به دلیل این که ویژگی های شخصیتی زنان با کارآفرینی ارتباط دارند با شناخت ویژگی ها و خصایص شخصیتی در زنان شاید بشود روحیه ی کارآفرینی را در آنان تقویت نمود و بسیاری از مشکلات و نارسایی هایی را که جامعه و سازمان ها با آن ها دست به گریبانند را حل کرد.
کلیدواژه شخصیت ,ویژگی های شخصیتی ,زنان ,کارآفرینی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان, کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, استادیار و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, استادیار و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved