>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن   
   
نویسنده قلی زاده آذر ,غفاریان سحر
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:121 -144
چکیده    مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. متاسفانه امروزه تعیین مهریه های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ی ازدواج است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مهریه ی دانشجویان متاهل، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که در مورد 180 نفر نمونه ی آماری از مجموع 530 نفر دانشجویان متاهل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان که به گونه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و شناسایی عوامل آسیب زا در مقیاس لیکرت تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، برابر 89/0 در شناسایی آسیب ها و 86/0 در شناسایی عوامل آسیب زا برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست امده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های اقتصادی و آسیب های فرهنگی به ترتیب با ضریب کفایت نمونه گیری 82/0، 66/.، 64/. و 73/0 می شود. هم چنین، یافته های بدست آمده از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اجتماعی (با میانگین 35/3)، عوامل اقتصادی (با میانگین 33/3) بیش از حد متوسط و عوامل فرهنگی (با میانگین 99/2) در حد متوسط بر وضعیت مهریه موثر بودند.
کلیدواژه مهریه ,دانشجویان متاهل ,آسیب ,عوامل فرهنگی ,عوامل اجتماعی ,عوامل اقتصادی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دکترای جامعه شناسی و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه مدیریت فرهنگی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه مدیریت فرهنگی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved