>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ی مولفه های حقوق زنان در کتاب های علوم اجتماعی مقطع متوسطه ی ایران  
   
نویسنده غیاثی پروین ,قلتاش عباس ,فلاحی ویدا ,مرادی روح الله
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:75 -101
چکیده    چکیده این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به حقوق زنان در محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های حقوق زنان و از روش تحلیل محتوا بمنظور بررسی و تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل، محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور بوده که از این جامعه، کتاب-های درسی مطالعات اجتماعی سال اول، جامعه‌شناسی (1) و (2) دوره ی متوسطه برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار گرد ‌آوری داده ها، سیاهه‌های تحلیل اهداف، تحلیل محتوای کتاب های درسی و تحلیل تصاویر بود که پس از مطالعه ی مبانی نظری تهیه و تدوین گردید. روایی آن به وسیله ی متخصصان و پایایی سیاهه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار 82/. درصد بدست آمد که با استفاده از مجذور خی دو درصدگیری شده است. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتاب های درسی، متن اهداف و هم‌چنین، تصاویر بوده است. در بخش تحلیل محتوا مهم‌ترین یافته‌ها نشان دهنده‌ی آن بود که در مجموع بخش اهداف، 43/3 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است و در کتاب های درسی 86/. توجه شده که کم تر از 1 درصد بوده است. در مجموع بیش ترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مولفه‌های حقوق زنان بوده است و سایر ابعاد عاطفی و عملکردی نادیده گرفته شده‌‌اند. در مجموع، به مولفه‌های فراهم کردن محیط تواناساز برای زنان و حق زن بر دارایی شوهر و رضایت در ازدواج کاملاً بی‌توجهی شده است و از مجموع تصاویر مندرج در کتاب-های درسی 25 درصد به مولفه‌های حقوق زنان توجه شده است.
کلیدواژه حقوق زنان ,محتوای دروس ,دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر ودشت , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved