>
Fa   |   Ar   |   En
   ره آوردهای آموزشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در مورد زنان شهر کازرون   
   
نویسنده خرمایی فرهاد ,ضیایی سهیلا ,درویشی فرنگیس ,علایی بیتا ,تورانی تهمینه
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:37 -56
چکیده    چکیده هدف از این پژوهش بررسی نگرش زنان نسبت به ره آوردهای آموزشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در مورد زنان شهر کازرون بوده است. این پژوهش مطالعه ی پیمایشی - توصیفی است که در آن داده ها به شکل مقطعی و از راه تکمیل پرسشنامه ی نگرش سنجی لیکرت در دو بعد آموزشی و فرهنگی گرد آوری شده است. نمونه ی پژوهش را 1677 نفر از زنــان و دختران شهر کازرون که بیش از 15 سال سن داشته اند، تشکیل داده است. نمونه ها به روش خوشه ای - تصادفی از میان زنان خانه دار، شاغل، دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی انتخاب شده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی (مربع کای، تست دو جمله ای، ضریب همبستگی و اندازه-گیری مکرر) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های این پژوهش نشان داد که نگرش زنان شهر کازرون نسبت به ره آوردهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برای زنان بویژه از نظر افزایش تعداد دانشجویان دختر و ورود بیش تر دختران به مقاطع بالاتر تحصیلی و نسبت به ره آوردهای فرهنگی دانشگاه بویژه افزایش خودباوری و احساس شایستگی و افزایش حساسیت به مسایل روز مثبت بوده است و از نظر زنان، ره آوردهای آموزشی دانشگاه بیش از ره آوردهای فرهنگی آن بوده است.
کلیدواژه ره آورد آموزشی ,رهنگی ,زنان ,دانشگاه آزاد اسلامی
آدرس دانشگاه شیراز, استادیار بخش روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, مربی بخش مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, استادیار بخش باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, مربی بخش علوم پایه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, مربی بخش زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved