>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین تجربه ی زیسته زنان وابسته به مواد مخدر از پدیده ی اعتیاد  
   
نویسنده گروسی سعیده ,محمدی دولت آباد خدیجه
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:55 -78
چکیده    چکیده وابستگی به مواد یکی از مسایل اجتماعی است که به صورت سنتی مردان را درگیر می نمود، اما تحولات سال های اخیر که به تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان منجر شده است، به گسترش اعتیاد در بین زنان دامن زده است. پژوهش های پیشین در موزد وابستگان به مواد اغلب با رویکرد کمی و با اتکا به نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی انجام شده اند. این پژوهش که در مورد زنان وابسته به مواد در شهر ساری انجام شده است، سعی کرده است تا تجارب زیسته ی زنان وابسته به مواد را با استفاده از روش پدیدار شناسی که یک رویکرد کیفی دارد، مورد شناخت و تبیین قرار دهد. نمونه ی مورد آزمایش 30 زن بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه های عمیق با آن ها انجام گرفت و سپس متن مصاحبه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ثم های استرابرت مورد تحلیل قرار گرفتند. از تحلیل تم به کدهای مفهومی، طبقات مفهومی و پنج تم اصلی(مثلث خانواده، فرد، اجتماع، طیف احساسی شادمانی- پریشانی، ورود به روابط اجتماعی در هم شکسته، ناتوانی در برابر اعمال فشار جامعه و عدم وجود توانمندی در زنان برای رویارویی با شرایط) دست یافته و بر اساس آن ها مدل تبیین پدیده ی وابستگی به مواد از دیدگاه زنان درگیر با آن استخراج شد.
کلیدواژه زنان وابسته به مواد ,پدیدارشناسی ,رهیافت کیفی پژوهش ,تحلیل تم ,شهر ساری
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, شناسی و عضو گروه مسایل زنان و خانواده دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار جامعه, ایران, کارشناس ارشد جامعه شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved