>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی  
   
نویسنده عنایت حلیمه ,دسترنج منصوره ,سلمانی فایز
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:1 -23
چکیده    چکیده هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی می باشد که به روش پیمایش صورت گرفته است. چارچوب نظری بکار رفته در این پژوهش، نظریه ی کالینز می باشد. نمونه ی مورد پژوهش، مشتمل بر 30 نفر از زوجین مراجعه کننده به دادگاه شهرستان بستک که اختلافات خانوادگی دارند، می-باشند که داده های آن از راه پرسشنامه گرد آوری شده و اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (94/0درصد) سنجیده شده است. برای کد بندی، استخراج و تحلیل های آماری، از نرم افزار کامپیوتری spss استفاده شده است. روش های آماری شامل تحلیل یک متغیره (شاخص های آمار توصیفی)، دو متغیره (آزمون t، تحلیل واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهایی از قبیل سن ازدواج، میزان تحصیلات زن و مرد، نوع شغل زن و مرد، نوع رابطه ی عاطفی همسران با یکدیگر، دخالت خانواده ها و بیماری های روانی یکی از زوجین رابطه ای معنادار با میزان اختلافات خانوادگی داشته اند.
کلیدواژه اختلافات خانوادگی ,زوجین ,بستک
آدرس دانشگاه شیراز, دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه گیام نور تهران, دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved