>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ی تعارضات والدینی با بزهکاری  
   
نویسنده خواجه نوری بیژن ,هاشمی نیا فاطمه
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:19 -38
چکیده    تعارضات والدین با یکدیگر و نحوه‌ی برخورد والدین با فرزندانشان، در زمینه‌ ی مطالعه ی رفتارهای انحرافی در جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله‌ به بررسی این تعارضات و اثر آن ها بر رفتارهای بزهکارانه‌ی جوانان پرداخته است. در این پژوهش جهت تنظیم چارچوب نظری از نظریه‌های کنترل اجتماعی و رویکرد تعامل اجتماعی استفاده شد و با روش پیمایشی انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسش‌نامه ی خود گزارشی بود. محل جمع‌آوری داده ها شهر شیراز و نمونه‌ی مورد مطالعه 1035 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 88-87 بوده است. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شده است. جهت تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها از روش ‌های آماری آزمون T، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که رابطه ی معنی‌دار مثبتی بین متغیرهای تعارضات والدین، تعارض والدین با فرزندان در خانه و خارج از آن با بزهکاری نوجوانان وجود داشته است. هم چنین، رابطه‌ ی معنی‌دار معکوسی بین میزان دلبستگی خانوادگی و بزهکاری نوجوانان وجود داشت. مدل پژوهش با دو متغیر تعارضات والدین با فرزندان در خانه و دلبستگی فرزندان به خانواده بر روی هم 20 درصد از تغییرات متغیر بزهکاری نوجوانان را تبیین می کنند.
کلیدواژه تعارضات والدینی ,دلبستگی خانوادگی ,بزهکاری ,نوجوان
آدرس دانشگاه شیراز, استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز , ایران, دانشگاه شیراز, دانشجوی کارشناسی ارشد‌‌‌ جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved