>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تغییرات فشار تمرین بر خلق و خوی زنان کاراته کای نخبه ی حاضر در اردوی تیم ملی  
   
نویسنده آذربایجانی محمد علی ,حسن پور قباد ,تجاری فرشاد ,عالمی هستی ,فرزانگی پروین ,شاکری نادر ,حسینی علی
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:129 -148
چکیده    این مطالعه با هدف بررسی تغییرات فشار تمرین بر وضعیت خلقی 12 زن کاراته کای شرکت کننده در اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات مراکش انجام پذیرفت. تمرین های بکار رفته در این مطالعه شامل تمرین های متداول برای آماده سازی بازیکنان کاراته جهت شرکت در مسابقات رسمی طراحی شده بود. شدت تمرین ها در طول هر اردو به گونه ای فزاینده افزایش یافت. نمونه های بزاقی در پنج مرحله از اردو جهت تعیین غلظت هورمون ها جمع آوری شد. با استفاده از آزمون نیمرخ وضعیت خلقی، خلق و خوی آزمودنی ها در هر پنج مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات فشار تمرین در مراحل پنجگانه مطالعه تغییر معنی دار نشان داد. تغییرات فشار تمرین بر مجموعه اختلالات خلقی تاثیر معنی داری داشت. این تغییرات بین مرحله ی دوم و چهارم و مرحله ی دوم و پنجم دیده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش فشار تمرین کاهش مجموع اختلالات خلقی و هم چنین بهبود عوامل منفی خلقی را به همراه داشته است.
کلیدواژه تمرین ,زنان ,خلق و خو
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشیار و عضو هییت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, مربی و عضو هییت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشیار و عضو هییت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, مربی و عضو هییت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, استادیار و عضو هییت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, - استادیار و عضو هییت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشجوی دکتری و عضو هییت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved