>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان زن و مرد   
   
نویسنده حسینی مریم ,رضایی آذرمیدخت ,کیخسروی‌بیگ‌زاده زهره‌
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:143 -162
چکیده    سالمندی یکی از مراحل مهم زندگی است و با پیشرفت علم و بهبود شرایط بهداشتی شمار سالمندان در جوامع گوناگون رو به افزایش است. افزایش شمار سالمندان از یک سو و باورهای مذهبی و فرهنگی کشور ما مبنی بر اکرام سالمندان اهمیت پژوهش را در این زمینه آشکار می سازد.این`پژوهش با هدف مقایسه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و شادکامی و افسردگی در سالمندان زن و مرد انجام گرفته است. روش مطالعه از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه ی آماری تمامی سالمندان زن و مرد شهر شیراز بودند. حجم نمونه 379 نفر (200مرد و 179 زن) بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از روش پرسشنامه های حمایت اجتماعی،Phillips ، رضایت از زندگیDiener و شادکامی و افسردگی Joseph & Lewis گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ی 1و 2 از ماتریس همبستگی، فرضیه ی 3 و 4 از تحلیل واریانس چند متغیری و برای پرسش 1 پژوهش، ازz فیشر استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان دهنده ی رابطه ی معنی دار بین همه ی متغییرهای پژوهش بودند. همچنین تفاوت معنی داری در مولفه حمایت دیگران از مولفه های حمایت اجتماعی و شادکامی و افسردگی و رضایت از زندگی بین زنان و مردان سالمند نشان داد ، بدین صورت که در مولفه حمایت دیگران و افسردگی میانگین زنان سالمند و در شادکامی و رضایت از زندگی میانگین مردان سالمند بیشتر بود.
کلیدواژه حمایت اجتماعی ,رضایت از زندگی ,شادکامی ,افسردگی ,سالمند
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, -استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه روان شناسی، مرودشت، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،گروه روان شناسی، مرودشت، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه روان شناسی، مرودشت، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved