>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ی الگوهای بالینی شخصیت بر اساس پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون در زنان  
   
نویسنده احدی حسن ,مسچی فرحناز ,ایمانی فرناد ,رهگذر محمد
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:49 -72
چکیده    هدف از این مطالعه، مقایسه ی الگو های بالینی شخصیت بر اساس پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون سه در دو گروه از زنان مبتلا به درد مزمن و نا مبتلا بود. برای این منظور، 202 نفر شرکت کننده شامل 119زن مبتلا به درد مزمن و 83 زن نا مبتلا با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. افراد مبتلا به درد مزمن ابتدا پرسشنامه ی ارزیابی پزشکی درد جهت تشخیص نوع، شدت و سیر درد را پاسخ دادند و سپس، هر دو گروه شرکت‌کننده پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون سه را تکمیل کردند. داده های بدست آمده از پژوهش از راه تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه نشان داد که بین گروههای مبتلا به انواع درد مزمن با یکدیگر و با گروه سالم در برخی زیر مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود دارد.
کلیدواژه الگوهای بالینی شخصیت ,درد مزمن ,پرسشنامه ی بالینی چندمحوری میلون
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استاد دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, عضو هییت علمی دانشکده ی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, استادیار دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved