>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ی شیوه های کسب داده ها به وسیله ی پرستاران زن   
   
نویسنده اباذری زهرا ,غیاثی پروین ,جولاهی ساروی لاله
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:93 -114
چکیده    سواد داده ای و دانش کافی در راه درست جستجوی داده ها، بازیابی و انتخاب مدارک مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است. این امر در پرستاران که در همه ی ابعاد علمی و تخصصی رشته ی خود، همراه پزشکان فعالیت می کنند، بیش تر نمود پیدا می‌کند. شناخت ابزارهای جستجو و باز یابی داده ها منجر به تکامل روش های تشخیص و درمانی شده و حتی آموزش های جدید را می طلبد. این پژوهش به روش مطالعه ی پیمایشی توصیفی از راه پرسشنامه بین سرپرستاران بیمارستان های خصوصی شهر تهران با هدف بررسی شیوه های کسب داده های سرپرستاران گردآوری شده تا با شناخت نقاط قوت و ضعف این مسیله برای توسعه ی برنامه های آموزشی پرستاران بکار رود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی تواما استفاده شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که نداشتن مهارت‌های استفاده از رایانه و نرم افزارها، عدم تسلط کافی به متون انگلیسی و عدم آشنایی با ابزارهای جستجو از مهم ترین موانع موثر در دستیابی پرستاران زن به منابع داده ای هستند. با توجه به این که اصلی ترین منابع مورد نیاز پرستاران زن به زبان انگلیسی می‌باشد، لذا، عدم تسلط به متون انگلیسی مانعی مهم و تاثیر گذار بر دستیابی سرپرستاران به داده ها شناخته شد.
کلیدواژه سواد داده ای ,دستیابی به داده ها ,سرپرستاران زن ,پرستاران ,بیمارستان های خصوصی ,تهران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, عضو هییت علمی گروه کتابدای و اطلاع رسانی دانشگاه ازاد، واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, استادیار و عضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت گروه علوم تربیتی مرودشت ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved