>
Fa   |   Ar   |   En
    اثر بخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه  
   
نویسنده بوالهری جعفر ,نظیری قاسم ,زمانیان سکینه
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:85 -115
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه ی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر شیراز صورت گرفت. به همین منظور، تعداد 24 نفراز زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی، به روش نمونه گیری تصادفی، پس از مصاحبه بالینی انتخاب گردیدند و در دو گروه 12 نفری کنترل و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپش همه 24 نفر به وسیله ابزارهای پژوهش ازجمله مقیاس افسردگی – اضطراب – استرس (DASS-21) و مقیاس سلامت معنوی (SWB-20) مورد آزمایش قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، ?? جلسه در مداخلات گروه درمانی معنوی شرکت کردند و این درحالی بود که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. در پایان دوباره آزمون‌ها برای همه افراد نمونه (24نفر) اجرا گردید. پس ازگرد آوری پرسشنامه ها، داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که معنویت درمانی به شیوه گروهی در سطح معناداری (p?0/0001) در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه موثر بوده است. هم چنین، در سطح معناداری ((p?0/003 باعث بهبود سلامت معنوی در این بیماران گردیده است.
کلیدواژه سرطان سینه ,افسردگی ,اضطراب ,استرس ,گروه درمانی معنوی
آدرس ریاست انستیستو روان پزشکی تهران, دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ریاست انستیستو روان پزشکی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, استاد دیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved