>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد چند وجهی لازاروس بر افزایش رضایت زناشویی زنان  
   
نویسنده کرمی ابوافضل ,آرین سیده خدیجه ,سلطانی خورشید حدیث ,خان آبادی مهدی
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:21 -40
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی لازاروس بر افزایش رضایت زناشویی زنان بود. جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش کلیه زنان متاهل عضو بسیج سبزدشت بودند. برای اجرای پژوهش ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مجموع 200 نفر از اعضا بسیج، تعداد 30 نفر انتخاب شدند. 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه قرار داده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (47 سوالی)بود، که پس از انتخاب افراد در دو مرحله(پیش و پس از اجرای آموزش) به وسیله افراد گروه آزمایش و گواه تکمیل شد. پس از جمع آوری داده ها، نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل شد. نتیجه ی پژوهش نشان داد تفاوت میانگین های بدست آمده در گروه آزمایش و گواه از لحاظ آماری معنی دار می باشد و این به این معنی است که آموزش گروهی بر مبنای رویکرد چندوجهی لازاروس موجب بهبود رضایت زناشویی در کل و همین طور بهبود رابطه جنسی و ارتیاط آنها با همسران شان، شده است.
کلیدواژه آموزش گروهی ,رویکرد چندوجهی ,لازاروس ,رضایت زناشویی ,زنان
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران , ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved