>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان  
   
نویسنده رفاهی ژاله ,گودرزی محمود ,میرزایی چهارراهی مرتضی
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:117 -134
چکیده    این پژوهش از نوع زمینه یابی(توصیفی ) می باشد و هدف از آن، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مشتمل بر 2960 نفر بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 219 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که از راه اجرا در دو مرحله مقدماتی و اصلی، با استفاده از روش های کلاسیک روان سنجی تحلیل عوامل به روش مولفه اصلی (pc)، تهیه و دارای 30 پرسش در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد در اندازه گیری مکرر دست کم بین دو میانگین از سه میانگین عوامل موثر، تفاوت وجود دارد به ترتیب عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج موثر است. در مورد بررسی خصوصیات جمعیت شناختی با استفاده از آزمون t نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج با متغیرهای (جنسیت، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل) وجود ندارد.
کلیدواژه عامل فردی ,عامل خانوادگی ,عامل اجتماعی ,رابطه ,دوستی پیش از ازدواج
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه مشاوره, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه مشاوره , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved