>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:1


  tick  عوامل و زمینه های احساس تنهایی زنان (یک مطالعه پدیدارشناسی) - صفحه:1-28

  tick  بررسی اثر حکمرانی خوب بر سلامت زنان در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته - صفحه:29-52

  tick  عوامل بازدارنده مشارکت اقتصادی زنان از سوی خانواده در جامعه محلی (مطالعه موردی زنان در روستای بهده شهرستان پارسیان) - صفحه:53-78

  tick  نقش اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآمدی در توسعه حرفه ای معلمان زن دوره ابتدائی با نقش میانجیگری ادراک رهبری - صفحه:79-110

  tick  تبیینی بر ادراک دختران دانش آموز از نحوه حجاب در مدارسی که چادر در آنها اجباری است - صفحه:111-128

  tick  عوامل موثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روش داده‏ های شبه تابلویی - صفحه:129-150

  tick  عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تمایل جوانان به ورزش همگانی (با تاکید بر زنان) - صفحه:151-176

  tick  بررسی آسیب شناسانه آثار ادبی فمینیستی با تاکید بر جایگاه خانواده و مسائل آن در نظریه‌های فمینیستی - صفحه:177-198

  tick  مقایسه سلامت عمومی، خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی دانشجویان پسر و دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل - صفحه:199-218

  tick  رابطه ذهن‌آگاهی و رفتار جامعه‌پسند دانشجویان: نقش واسطه‌ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان - صفحه:219-240

  tick  فهم عوامل اجتماعی مرتبط با جایگاه اجتماعی زنان راهبه - صفحه:241-260

  tick  پیش‌بینی اعتیاد، اضطراب و تکانش‌گری بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، افسردگی، ناامیدی و سلامت والدینی در دختران نوجوان - صفحه:261-278
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved