>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:4


  tick  تبیین علی رضایت از نقش مادری: نقش خودکارآمدی مادری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان - صفحه:1-16

  tick  بررسی نقش میانجی عزت نفس و ریسک پذیری در تحلیل عوامل موثر بر خود اشتغالی زنان روستایی - صفحه:16-37

  tick  تاثیر سبک زندگی امروزی زنان بر میزان فرزندآوری؛ مطالعه موردی شهر قزوین - صفحه:39-72

  tick  رابطه‌ی عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طلاق در شهر قم - صفحه:73-96

  tick  جامعه شناسی زن، ازدواج و خانواده در قرآن‌ کریم به منظور ارائه‌ی مدل خانواده‌ی قرآنی (مطالعه‌ی مفاهیم اجتماعی در قرآن کریم) - صفحه:97-132

  tick  شناسایی عوامل موثر در خشونت علیه زنان شهر اهواز - صفحه:133-152

  tick  بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های زندگی و طلاق عاطفی(مورد مطالعه: افراد متاهل شهر شیراز در سال 1396-1395) - صفحه:153-176

  tick  اثربخشی درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی زنان دارای وابستگی بین فردی - صفحه:177-196

  tick  اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان زنان متقاضی طلاق مواجه شده با خیانت همسر - صفحه:197-216

  tick  میزان و چگونگی مشارکت زنان در مساجد (مورد مطالعه: مساجد شهرستان پاکدشت) - صفحه:217-234

  tick  مقایسه‌ی رضایت زناشویی و امید به زندگی در زنان هیسترکتومی شده با زنان سالم - صفحه:235-252

  tick  بررسی تاثیر آزار جنسی و استرس شغلی بر بروز رفتار غیر کارکردی با توجه به نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان زن شاغل در بخش بهداشت و درمان استان خوزستان) - صفحه:253-274

  tick  اثربخشی مشاوره‌ی سیستمی بوئن بر بخشش و کاهش دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار - صفحه:275-290

  tick  مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرسختی شغلی مدیران زن در دانشگاه‌های منتخب - صفحه:291-316
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved