>
Fa   |   Ar   |   En
   مفهوم شناسی محرومیت در قرآن کریم و نقش آن در رشد و تربیت انسان  
   
نویسنده عسگری زهرا ,نوروزی رضا علی ,محمدی چابکی رضا
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1395 - دوره : 24 - شماره : 33 - صفحه:9 -29
چکیده    از آنجا که قرآن کریم بهترین پناه است در این پژوهش، فلسفه وجودی محرومیت و تاثیر آن در رشد و تربیت انسان از دیدگاه این کتاب آسمانی بررسی می‌شود؛ بدین منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا آیات مرتبط با محرومیت به عنوان واحدهای تحلیل مشخص می‌شود؛ سپس واحدهای تحلیل در سه مقوله اصلی و نه مقوله فرعی مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت تاثیر محرومیت در رشد و تربیت انسان بیان می‌شود. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه قرآن کریم، یگانه مسیر بالفعل کردن استعدادهای بالقوه آدمی تلاشی آمیخته با رنج و سختی است که لزوما بر بستری از محرومیت شکل می‌گیرد. چنین تلاشی هویت انسان را شکل می‌دهد و چگونگی شخصیت او را مشخص می‌کند. همان گونه که ورزیدگی تن تنها در نتیجه ورزش و سختی دادن به جسم به دست می‌آید، رشد معنوی و تربیت انسان هم لزوما در رویارویی با سختی‌ها پدید می‌آید.
کلیدواژه محرومیت و انواع آن، رویارویی با محرومیت و آثار آن، فلسفه محرومیت در قرآن
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved