>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان برخورداری کتا بهای دین و زندگی مقطع دبیرستان از مولفه های روش تربیت الگویی در اسلام  
   
نویسنده البرزی محبوبه ,کریمی محمد حسن ,اسفندیاری لیلا
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1394 - دوره : 23 - شماره : 29 - صفحه:121 -133
چکیده    هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتابهای دین و زندگی مقطع دبیرستان از لحاظ میزان توجه به مولفه های روش تربیت الگویی (الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی) در اسلام است. پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد و طرح پژوهش غیر پیدایشی بود که در آن ضمن تعیین بسامد هر کدام از واحدهای تحلیل (قرائت و متن) به توصیف داده های اولیه پژوهش پرداخته شد. تحلیل یافته ها نشان داد در هر سه پایه در مولفه الگودهی، بیان شخصیت پیامبر و ائمه بیشترین واحدهای مشمول را داشتند. در مولفه الگوپردازی، ارائه الگوهای مطلوب بیشتر دیده شد و درمولفه الگوزدایی، الگوهای منفی، بیشترین واحدهای مشمول برخوردار را نشان داد. هم چنین مقایسه بین مولفه ها نشان داد در تمام پایه ها مولفه الگودهی بیش از دو مولفه دیگر دیده شد و مولفه الگوزدایی کمترین فراوانی را داشت. مولفه الگوپردازی نیز در هر سه پایه به طور متوسط مشاهده شد. مقایسه کتابها نیز نشان داد که دین و زندگی سال سوم بیشترین مولفه های مشمول را هر سه مولفه داراست در نهایت اینکه مولفه های متن اصلی نسبت به قرائت بیشتر مشاهده شد.
کلیدواژه الگودهی، الگوپردازی، الگوزدایی، کتابهای دین و زندگی
آدرس دانشگاه شیراز, بخش مبانی تعلیم و تربیت, ایران, دانشگاه شیراز, بخش مبانی تعلیم و تربیت, ایران, دانشگاه شیراز, , ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved